Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Τζαρτζάνεια 2018

Πανελλήνιο Γλωσσολογικό Συνέδριο
"Τζαρτζάνεια 2018"

Τύρναβος 23-24 Νοεμβρίου 2018


Η καλλιέργεια του γραμματισμού περιλαμβάνεται μεταξύ των κεντρικών επιδιώξεων στα προγράμματα σπουδών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, ωστόσο οι πολλαπλές διαστάσεις του -πολλαπλές τόσο ως προς τα κοινωνικά συγκείμενα και τις πρακτικές επικοινωνίας όσο και ως προς τους σημειωτικούς πόρους που αξιοποιούνται- καθιστούν δύσκολη υπόθεση τη διδακτική του προσέγγιση με ολιστικό τρόπο. Αρκετές φορές μάλιστα οι σχετικές εκπαιδευτικές προτάσεις απαντούν σε μία κυρίως εργαλειακή (ή/και επιφανειακή) προσέγγιση  και μάλιστα αποκλειστικά στο γλωσσικό μάθημα. Από την άλλη πλευρά η προσέγγιση των Πολυγραμματισμών -ως παιδαγωγικό πλαίσιο- αναδεικνύει τη διαδικασία κατασκευής νοήματος σε ποικίλα πολιτισμικά, κοινωνικά και γνωστικά συγκείμενα, γεγονός που σημαίνει ότι το γλωσσικό μάθημα δεν μπορεί πλέον να εξαντλείται στη διδασκαλία/μάθηση του γλωσσικού συστήματος της επίσημης γλωσσικής νόρμας. Αντίθετα, η επικοινωνία και η αναπαράσταση του νοήματος απαιτεί, ολοένα και περισσότερο, οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση να διαπραγματεύονται διαφορές στα σχήματα κατασκευής του νοήματος από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο. Οι διαφορές αυτές μπορεί να απορρέουν από ποικίλους παράγοντες που συνδέονται με την κουλτούρα, το φύλο, τις εμπειρίες, τα κοινωνικά και επιστημονικά πεδία κλπ. Κάθε ανταλλαγή νοήματος είναι, εν μέρει, διαλογική και διαπολιτισμική.
Επιπλέον, η πολυτροπική κατασκευή των σύγχρονων κειμένων επιτάσσει ανάλογες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση και την παραγωγή τους από τους μαθητές/τριες και μελλοντικούς πολίτες. Η ένταξη των πολυτροπικών κειμένων στα αναλυτικά προγράμματα και στην εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο της προσέγγισης των Πολυγραμματισμών, θέτει νέες προκλήσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία· προκλήσεις οι οποίες επεκτείνονται πέρα από τα όρια της τυπικής γλωσσικής διδασκαλίας, ενώ παράλληλα επιβάλλουν τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο αξιοποιούνται τα ψηφιακά μέσα στη διδακτική πράξη, καθώς αυτά είναι που κατεξοχήν προσφέρουν κάθε δυνατότητα για πολυτροπική κατασκευή του νοήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο καλούνται τα μέλη της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας να υποβάλουν προτάσεις εισηγήσεων για παρουσίαση στο γλωσσολογικό συνέδριο «Τζαρτζάνεια 2018» που διοργανώνεται για έκτη φορά στον Τύρναβο στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2018. Η διοργάνωση του Συνεδρίου γίνεται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τυρνάβου και του Συνδέσμου Φιλολόγων νομού Λάρισας. Η συμμετοχή στο συνέδριο θα είναι δωρεάν για ομιλητές/-ήτριες και ακροατές/-άτριες. Λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου (διαμονή, μετακινήσεις, παράλληλες πολιτισμικές εκδηλώσεις και άλλες πρακτικές πληροφορίες) θα ανακοινωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Θέμα/Τίτλος του φετινού συνεδρίου:
Πολυγραμματισμοί  στην εκπαίδευση: από τη θεωρία στην πράξη

Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες των εισηγήσεων:
                     Γλώσσα σε άλλα γνωστικά αντικείμενα
                     Ολοκληρωμένη Μάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL)
                     Πολυγλωσσία – πολυπολιτισμικότητα και γλωσσική διδασκαλία
                     Πολυτροπικότητα επικοινωνίας και αξιοποίησή της στη διδασκαλία/ μάθηση
                     Ψηφιακοί γραμματισμοί στην επικοινωνία /εκπαίδευση
                     Δημιουργικότητα στη γλωσσική διδασκαλία: η τέχνη στην εκπαίδευση
                     Γραμματισμός σε μη τυπικά εκπαιδευτικά πλαίσια
Οι προτάσεις των εισηγήσεων (20´ + 10΄  για ερωτήσεις / συζήτηση) θα παρουσιάζουν κατά προτίμηση ερευνητικά αποτελέσματα και θα αξιολογηθούν ανώνυμα από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ως προς τη συνάφειά τους με τη θεματική του συνεδρίου, τη σαφήνεια των στόχων, τη μεθοδολογική επάρκεια και την πρωτοτυπία τους.
Προβλέπονται επίσης σύντομες εισηγήσεις (10´ + 5΄ ερωτήσεις / συζήτηση) για την παρουσίαση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών [σχεδίων εργασίας (project), διδακτικών σεναρίων, ερευνητικών εργασιών] με σύντομο, ξεκάθαρο και οπτικά ελκυστικό τρόπο.
Τέλος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με θεματικά συμπόσια (διάρκειας μίας ώρας) στα οποία οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν περισσότερο. Στα θεματικά συμπόσια (με έναν συντονιστή/εισηγητή και έως τρεις εισηγητές) παρουσιάζονται εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί κάποιο τμήμα τους. Αρχικά παρουσιάζονται οι εισηγήσεις και στη συνέχεια διατίθεται χρόνος για ερωτήσεις/συζήτηση για τη διεξαγωγή της οποίας (όπως και για την καταγραφή  των  συμπερασμάτων) υπεύθυνος είναι ο συντονιστής.
Κάθε σύνεδρος μπορεί να συμμετάσχει με μία ατομική εισήγηση και/ή με μία σε συνεργασία.
Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εισήγησή τους στο συνέδριο, παρακαλούνται να υποβάλουν περίληψη μέχρι την Κυριακή 15η Απριλίου 2018, και στις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις (α) syndfillarisas@gmail.com, (β) languageslab@uth.gr, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:
-          Αρχείο MS Word (όχι .pdf)
-          Έκταση: 300-500 λέξεις (χωρίς τις βιβλιογραφικές αναφορές)
-          Γραμματοσειρά: Arial 12pt
-          Διάστιχο: μονό
-          Περιθώρια: κανονικά
-          Βασικά στοιχεία: ο τίτλος της εισήγησης, το όνομα του/των συγγραφέα/-ων, τα στοιχεία επικοινωνίας (φορέας, ηλεκτρονική διεύθυνση) θα είναι κεντραρισμένα. Θα ακολουθεί το σώμα της περίληψης και 4-6 λέξεις κλειδιά.

Η ενημέρωση για την αποδοχή των εισηγήσεων θα γίνει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2018.
Για κάθε είδους πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://sites.google.com/view/tzartzaneia18


Επιστημονική Επιτροπή
           Αναστασιάδη – Συμεωνίδη Άννα: Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
           Ανδρέου Γεωργία: Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπ. Θεσσαλίας
           Ανδρουλάκης Γιώργος: Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπ. Θεσσαλίας
           Αρβανίτη Ευγενία, Επίκουρη καθηγήτρια, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπ. Πατρών
           Αρχάκης Αργύρης: Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπ. Πατρών
           Βασιλάκη Ευγενία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπ. Θεσσαλίας
           Γκανά Ελένη: Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπ. Θεσσαλίας
           Ζάγκα Ελευθερία, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Θεσσαλονίκης
           Ιορδανίδου Άννα: Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπ. Πατρών
           Κανδήλα Ιουλία: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
           Μάτος Αναστάσιος: Πρόεδρος Δ.Σ. Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Λάρισας
           Μήτσης Ναπολέων: Ομότιμος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπ. Θεσσαλίας
           Μότσιου Ελένη, Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπ. Θεσσαλίας
·           Νάκας Θανάσης: Ομότιμος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α.Ε.
·           Παπαδοπούλου Μαρία: Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπ. Θεσσαλίας
           Τσοκαλίδου Ρούλα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.